Mảng một chiều

Khi cần lưu trữ một dãy n phần tử dữ liệu chúng ta cần khai báo n biến tương ứng với n tên gọi khác nhau. Điều này sẽ rất khó khăn cho người lập trình để có thể nhớ và quản lý hết được tất cả.

Giả sử chúng ta viết một chương trình như sau, chương trình yêu cầu bạn nhập vào 5 số. Sau đó bạn xuất 5 số ra màn hình.

Yêu cầu của đề có vẻ khá đơn giản, bạn có thể viết 5 lệnh “cin” vào 5 biến bạn tạo ra để lưu trữ. Tuy nhiên nếu bạn copy paste 5 lần và thay đổi tên từng biến khi cin. Nếu bạn nghĩ đến vòng lặp để giảm việc copy lệnh cin, tuy nhiên bạn sẽ cin vào biến tên gì?

(đây là code demo cho trường hợp trên)

Continue reading

Cấu trúc lặp

Một trong những cấu trúc quan trọng của lập trình cấu trúc là các câu lệnh cho phép lặp nhiều lần một đoạn lệnh nào đó của chương trình.

Lệnh lặp For

Cú pháp:

for (dãy biểu thức 1 ; điều kiện lặp ; dãy biểu thức 2)
       { khối lệnh lặp; }

Xét đoạn code sau:

Continue reading

Cấu trúc điều khiển

Câu lệnh If/Else

Nói chung việc thực hiện chương trình là hoạt động tuần tự, tức thực hiện từng lệnh một từ câu lệnh bắt đầu của chương trình cho đến câu lệnh cuối cùng. Tuy nhiên, để việc lập trình hiệu quả hơn, hầu hết các NNLT bậc cao đều có các câu lệnh rẽ nhánh và các câu lệnh lặp cho phép thực hiện các câu lệnh của chương trình không theo trình tự tuần tự như trong văn bản.

a

Continue reading