Lỗi chương trình

Bài viết trên power point thể hiện một số lỗi chương trình cơ bản dành cho người mới học ngôn ngữ lập trình (C++), thực hiện dành cho chuyên mục ôn tập cơ sở lập trình áp dụng cho thành viên câu lạc bộ học thuật OULIVECLUB tại đại học mở (2014)

Xem ppt online http://1drv.ms/1lmBd6P